Steun de PCI

Help de PCI helpen.

Steun het werk van PCI en maak uw gift over op bankrekening NL97ABNA0507129849, t.n.v. PCI te Gouda

U kunt de mensen in nood helpen door een donatie over te maken. Alle beetjes helpen.

Uw geld wordt goed besteed!

De werkzaamheden van de PCI worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Het beschikbare geld wordt letterlijk voor 100% ingezet voor mensen die dat het hardst nodig hebben.

De PCI moet voor elk werkjaar een begroting en een financieel jaarverslag indienen dat door de accountants van het bisdom wordt gecontroleerd.

In principe helpt de PCI-werkgroep Gouda hulpbehoevende mensen in de gemeente Gouda. Bij het beoordelen van aanvragen wordt niet gekeken naar afkomst of geloofsovertuiging. Iedereen die hulp nodig heeft wordt zo mogelijk geholpen.